Lưu trữ thẻ: thiết kế hiện đại – modern

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 21

Thông tin dự án Thiết kế: Joan Heaton Architects Phong cách: Hiện đại Nguồn: Joan Heaton Architects

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 20

Thông tin dự án Thiết kế: Eitan Cohen Phong cách: Hiện đại Nguồn: Studio ETN

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 19

Thông tin dự án Thiết kế: Kevin O’Sullivan + Associates Phong cách: Hiện đại Nguồn: KOS+A

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 18

Thông tin dự án Thiết kế: Saota Phong cách: Hiện đại Nguồn: Saota

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 17

Thông tin dự án Thiết kế: Martins Afonso Atelier de Design Phong cách: Thiết kế Hiện...

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 16

Thông tin dự án Thiết kế: Vita Design Group Phong cách: Hiện đại Nguồn: Vita Design Group

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 15

Thông tin dự án Thiết kế: Finney Construction Phong cách: Hiện đại Nguồn: Finney Construction

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 14

Thông tin dự án Thiết kế: Finnis Architects Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: Finnis Architects

Thiết kế Hiện đại – Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 13

Thông tin dự án Thiết kế: Excelsior Master Builder Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: Excelsior...

Thiết kế Hiện đại – Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 12

Thông tin dự án Thiết kế: Tobi Architects Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: Tobi Architects

Thiết kế Hiện đại – Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 11

Thông tin dự án Thiết kế: Hiraoka Architects Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: Hiraoka Architects

Thiết kế Hiện đại – Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 10

Thông tin tự án Thiết kế: Pozas Arquitectos Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: Pozas Arquitectos

Thiết kế Hiện đại – Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 09

Thông tin dự án Thiết kế: Bijl Architecture Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: Bijl Architecture

Thiết kế Hiện đại – Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 08

Thông tin dự án Thiết kế: Fabio Bonazia Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: Fabio Bonazia

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 07

Thông tin dự án Thiết kế: Mork Ulnes Architects Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: Mork...

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 06

Thông tin dự án Thiết kế: bldg.collective Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: bldg.collective

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 05

Thông tin dự án Thiết kế: JOMA Architecture Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: JOMA Architecture

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 04

Thông tin dự án Thiết kế: Interior Marketing Group Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: Interior...

Thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 03

Thông tin dự án Thiết kế: Hernandez Silva Architects Phong cách: Thiết kế Hiện đại Nguồn: Hernandez...

Phong cách thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 02

Thông tin dự án Thiết kế: Feldman Architecture Phong cách: Đương đại Nguồn: Feldman Architecture

Phong cách thiết kế Hiện đại - Modern
Thiết kế Hiện đại – Modern 01

Thông tin dự án Thiết kế: Tom Robertson Architects Phong cách: Đương đại Nguồn: Tom Robertson Architects