Lưu trữ thẻ: thiết kế công nghiệp – Industrial

Phong cách thiết kế Công nghiệp - Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 17

Thông tin dự án Thiết kế: Felipe Assadi Arquitectos Phong cách: Industrial Nguồn: Felipe Assadi Arquitectos Phong cách...

Phong cách thiết kế Công nghiệp - Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 16

Thông tin dự án Thiết kế: DesignRocks Phong cách: Industrial Nguồn: DesignRocks Phong cách thiết kế Công nghiệp-...

Phong cách thiết kế Công nghiệp - Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 15

Thông tin dự án Thiết kế: Oda New York Phong cách: Industrial Nguồn: Oda New York Phong cách...

Phong cách thiết kế Công nghiệp - Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 14

Thông tin dự án Thiết kế: Oda New York Phong cách: Industrial Nguồn: Oda New York Phong cách...

Phong cách thiết kế Công nghiệp - Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 13

Thông tin dự án Thiết kế: ALTUS Architecture + Design Phong cách: Industrial Nguồn: ALTUS Architecture + Design...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 12

Thông tin dự án Thiết kế: INT2 architecture Phong cách: Industrial Nguồn: INT2 architecture Phong cách thiết kế...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 11

Thông tin dự án Thiết kế: Simonian Rosenbaum Architects Phong cách: Industrial Nguồn: Simonian Rosenbaum Architects Phong cách...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 10

Thông tin dự án Thiết kế: Jesper Therkildsen Phong cách: Industrial Nguồn: Jesper Therkildsen Phong cách thiết kế...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 09

Thông tin dự án Thiết kế: LineArchitects Phong cách: Industrial Nguồn: LineArchitects Phong cách thiết kế Công nghiệp-...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 08

Thông tin dự án Thiết kế: Southstudio Architects Phong cách: Industrial Nguồn: Southstudio Architects Phong cách thiết kế...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 07

Thông tin dự án Thiết kế: Murdock Solon Architects Phong cách: Industrial Nguồn: Murdock Solon Architects Phong cách...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 06

Thông tin dự án Thiết kế: KST Architecture & Interiors Phong cách: Industrial Nguồn: KST Architecture & Interiors...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 02

Thông tin dự án Thiết kế: Van Os Architecten Phong cách: Industrial Nguồn: Van Os Architecten Phong cách...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 01

Thông tin dự án Thiết kế: Studio Sheen Interior Design and Home Staging Phong cách: Industrial Nguồn: Studio...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 05

Thông tin dự án Thiết kế: Blackhaus Phong cách: Industrial Nguồn: Blackhaus Phong cách thiết kế Công nghiệp-...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 03

Thông tin dự án Thiết kế: In House Designs Phong cách: Industrial Nguồn: In House Designs Phong cách...

Phong cách thiết kế Công nghiệp- Industrial
Thiết kế công nghiệp – Industrial 04

Thông tin dự án Thiết kế: Garza Maya Arquitectos Phong cách: Industrial Nguồn: Garza Maya Arquitectos Phong cách...